✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ
ທ່ານ  ນາງ  ແພງສີ  ແພງເມືອງ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ຈິນດາໄມ  ວິໄລຫົງສ໌


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ຂັນທະລີ   ວົງໄຊຍະລາດ


ຮອງ ຫົວໜ້າ