✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2008 28-01-2017
12 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2007 28-01-2017
13 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2006 28-01-2017
14 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2005 28-01-2017
15 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2004 28-01-2017
16 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2003 28-01-2017
17 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2002 28-01-2017
18 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2000 28-01-2017
19 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 1999 28-01-2017
20 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 1998 28-01-2017