✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2019 13-01-2021
2 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2018 26-06-2020
3 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2017 08-12-2018
4 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2016 08-12-2018
5 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2015 28-01-2017
6 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2014 28-01-2017
7 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2013 28-01-2017
8 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2012 28-01-2017
9 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2011 28-01-2017
10 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2010 28-01-2017