✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2021 10-08-2022
2 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2020 27-05-2022
3 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2019 30-11-2021
4 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2018 26-06-2020
5 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2017 08-12-2018
6 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2016 08-12-2018
7 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2015 28-01-2017
8 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2014 28-01-2017
9 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2013 28-01-2017
10 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈໍາປີ 2012 28-01-2017