✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມບັນຊີ - ການເງິນ




ທ່ານ  ນາງ  ຂັນແກ້ວ  ຫຼ້າມະນີເງົາ


ຫົວໜ້າກົມ




ທ່ານ  ນາງ  ໄພທູນ  ກິ່ງແກ້ວ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ




ທ່ານ  ສົມພອນ   ວົງສະຫວັນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ