✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມບັນຊີ - ການເງິນ
ທ່ານ  ນາງ  ຂັນແກ້ວ  ຫຼ້າມະນີເງົາ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ໄພທູນ  ກິ່ງແກ້ວ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ສົມພອນ   ວົງສະຫວັນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ