✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກອບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ