✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ
ທ່ານ  ສຸລິສັກ  ທຳນຸວົງ


ວ່າການ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ພັນປານີ  ສິດທິລາດ


ຮອງ ຫົວໜ້າ