✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ
ທ່ານ  ສຸລິສັກ  ທຳນຸວົງ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ລຳມອນ  ສິມມະໄລວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ