✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ
ທ່ານ  ສຸລິສັກ  ທຳນຸວົງ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ລຳມອນ  ສິມມະໄລວົງ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ