✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
41 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍໂຮງຊວດຈໍາ 10/ນຍ 02-02-2002
42 ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ 01/ທຫລ 28-08-2001
43 ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 129/ທຫລ 06-05-2001
44 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 40/ນຍ 06-04-2000
45 ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ 02/ສປປ 22-03-2000
46 ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດລະຫວ່າງທະນາຄານ 374/ທຫລ 30-11-1999
47 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດັດແປງກົດໝາຍ 05/ສພຊ 14-10-1999
48 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການເຊົ່າສິນເຊື່ອ 11/ນຍ 18-02-1999
49 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍແຊັກ 175/ນຍ 22-10-1996
50 ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າລາຍໃຫ່ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຂຶ້ນກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 03/ທຫລ 15-01-1996