✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
41 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 40/ນຍ 06-04-2000
42 ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ 02/ສປປ 22-03-2000
43 ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດລະຫວ່າງທະນາຄານ 374/ທຫລ 30-11-1999
44 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດັດແປງກົດໝາຍ 05/ສພຊ 14-10-1999
45 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການເຊົ່າສິນເຊື່ອ 11/ນຍ 18-02-1999
46 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍແຊັກ 175/ນຍ 22-10-1996
47 ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າລາຍໃຫ່ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຂຶ້ນກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 03/ທຫລ 15-01-1996
48 ຂໍ້ກໍານົດໃນການປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຂຶ້ນກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 04/ທຫລ 15-01-1996
49 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການບັນຊີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຂຶ້ນກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 03/ນຍ 08-01-1996
50 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 05/95/ສພຊ 14-10-1995