✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ 03/ສພຊ 26-12-2006
32 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງອັດຕາສ່ວນເງິນສົດໃນຄັ້ງ ແລະ ການປິດຄັງຍ່ອຍ ຢູ່ບັນດາສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ 305/ທຫລ 14-12-2006
33 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ 55/ນຍ 27-03-2006
34 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ແຊັກ 11/ກບຊ 13-01-2005
35 ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ 02/ທຫລ 06-08-2004
36 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍໂຮງຊວດຈໍາ 01/ທຫລ 09-01-2003
37 ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 03/ທຫລ 25-03-2002
38 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍໂຮງຊວດຈໍາ 10/ນຍ 02-02-2002
39 ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ 01/ທຫລ 28-08-2001
40 ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 129/ທຫລ 06-05-2001