✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງທະນະບັດໃນຂອດຈໍລະຈອນ 04/ທຫລ 01-08-2007
32 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບ 150/ນຍ 18-05-2007
33 ລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກວັດຖຸມີຄ່າ ເລກທີ 01 ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2007 01/ທຫລ 15-05-2007
34 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ 03/ສພຊ 26-12-2006
35 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງອັດຕາສ່ວນເງິນສົດໃນຄັ້ງ ແລະ ການປິດຄັງຍ່ອຍ ຢູ່ບັນດາສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ 305/ທຫລ 14-12-2006
36 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ 55/ນຍ 27-03-2006
37 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ແຊັກ 11/ກບຊ 13-01-2005
38 ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ 02/ທຫລ 06-08-2004
39 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍໂຮງຊວດຈໍາ 01/ທຫລ 09-01-2003
40 ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 03/ທຫລ 25-03-2002