✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 013/ທຫລ 19-04-2011
22 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 009/ຄຕລ 21-07-2010
23 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 225/ນຍ 25-05-2010
24 ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ 01/ທຫລ 02-04-2010
25 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ 275/ນຍ 25-09-2009
26 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງລະຫວ່າງເງິນກີບກັບໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 559/ທຫລ 28-07-2008
27 ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ 01/ປປທ 17-03-2008
28 ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງທະນະບັດໃນຂອດຈໍລະຈອນ 04/ທຫລ 01-08-2007
29 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບ 150/ນຍ 18-05-2007
30 ລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກວັດຖຸມີຄ່າ ເລກທີ 01 ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2007 01/ທຫລ 15-05-2007