✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງລະຫວ່າງເງິນກີບກັບໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 559/ທຫລ 28-07-2008
22 ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ 01/ປປທ 17-03-2008
23 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບ 150/ນຍ 18-05-2007
24 ລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກວັດຖຸມີຄ່າ ເລກທີ 01 ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2007 01/ທຫລ 15-05-2007
25 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ 03/ສພຊ 26-12-2006
26 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງອັດຕາສ່ວນເງິນສົດໃນຄັ້ງ ແລະ ການປິດຄັງຍ່ອຍ ຢູ່ບັນດາສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ 305/ທຫລ 14-12-2006
27 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ 55/ນຍ 27-03-2006
28 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ແຊັກ 11/ກບຊ 13-01-2005
29 ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ 02/ທຫລ 06-08-2004
30 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍໂຮງຊວດຈໍາ 01/ທຫລ 09-01-2003