✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 225/ນຍ 25-05-2010
22 ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ 01/ທຫລ 02-04-2010
23 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ 275/ນຍ 25-09-2009
24 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງລະຫວ່າງເງິນກີບກັບໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 559/ທຫລ 28-07-2008
25 ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ 01/ປປທ 17-03-2008
26 ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງທະນະບັດໃນຂອດຈໍລະຈອນ 04/ທຫລ 01-08-2007
27 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບ 150/ນຍ 18-05-2007
28 ລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກວັດຖຸມີຄ່າ ເລກທີ 01 ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2007 01/ທຫລ 15-05-2007
29 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ 03/ສພຊ 26-12-2006
30 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງອັດຕາສ່ວນເງິນສົດໃນຄັ້ງ ແລະ ການປິດຄັງຍ່ອຍ ຢູ່ບັນດາສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ 305/ທຫລ 14-12-2006