✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 55/ສພຊ 22-12-2014
12 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ 017/ຄຄຊ 22-10-2014
13 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການກະກຽມຕິດຕັ້ງລະບົບຊໍາລະມູນຄ່າສູງແບບທັນທີ (RTGS) 1009/ກຕຂ 20-08-2014
14 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການໃນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈໍາປີ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ 378/ທຫລ 23-05-2014
15 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການໂອນຮຸ້ນຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 006/ຄຄຊ 20-09-2013
16 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສະໜອງເງິນກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 792/ທຫລ 11-09-2013
17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ 21/ສພຊ 10-12-2012
18 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄ່າສະມາຊິກ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ 927/ທຫລ 20-09-2012
19 ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ 05/ທຫລ 16-11-2011
20 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບຄຸ້ມຄອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ 013/ທຫລ 19-05-2011