✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 529/ທຫລ 21-07-2015
12 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 528/ທຫລ 21-07-2015
13 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 55/ສພຊ 22-12-2014
14 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ 017/ຄຄຊ 22-10-2014
15 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການກະກຽມຕິດຕັ້ງລະບົບຊໍາລະມູນຄ່າສູງແບບທັນທີ (RTGS) 1009/ກຕຂ 20-08-2014
16 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການໃນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈໍາປີ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ 378/ທຫລ 23-05-2014
17 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການໂອນຮຸ້ນຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 006/ຄຄຊ 20-09-2013
18 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສະໜອງເງິນກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 792/ທຫລ 11-09-2013
19 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ 21/ສພຊ 10-12-2012
20 ດຳລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 460/ລບ 03-10-2012