✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການໃນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈໍາປີ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ 378/ທຫລ 23-05-2014
12 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການໂອນຮຸ້ນຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 006/ຄຄຊ 20-09-2013
13 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສະໜອງເງິນກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 792/ທຫລ 11-09-2013
14 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄ່າສະມາຊິກ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ 927/ທຫລ 20-09-2012
15 ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ 05/ທຫລ 16-11-2011
16 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບຄຸ້ມຄອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ 013/ທຫລ 19-05-2011
17 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 013/ທຫລ 19-04-2011
18 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 009/ຄຕລ 21-07-2010
19 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 225/ນຍ 25-05-2010
20 ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ 01/ທຫລ 02-04-2010