✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດ 102/ນຍ 12-07-2020
2 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການປັບປຸງຫຼັກການຮັກສາລະດັບເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 175/ທຫລ 28-02-2017
3 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສະໜອງສິນເຊື່ອເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 1008/ທຫລ 17-11-2016
4 ຂໍ້ຕົກກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 676/ທຫລ 17-08-2016
5 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ 529/ທຫລ 01-07-2016
6 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າບໍລິການ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 664/ທຫລ 02-09-2015
7 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ 018/ຄຄຊ 27-07-2015
8 ບົດແນະນໍາການນໍາໃຊ້ການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບການຊໍາລະມູນຄ່າສູງ RTGS ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ບາດໄທ) 865/ກຕຂ 24-07-2015
9 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 529/ທຫລ 21-07-2015
10 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 528/ທຫລ 21-07-2015