✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 225/ນຍ 25-05-2010
2 ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ 01/ປປທ 17-03-2008
3 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບ 150/ນຍ 18-05-2007
4 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍໂຮງຊວດຈໍາ 10/ນຍ 02-02-2002
5 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 40/ນຍ 06-04-2000
6 ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ 02/ສປປ 22-03-2000
7 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດັດແປງກົດໝາຍ 05/ສພຊ 14-10-1999
8 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍແຊັກ 175/ນຍ 22-10-1996
9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 05/95/ສພຊ 14-10-1995