✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
81 ຄໍາແນະນໍາເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງມາດຕາຂອງ ບົດແນະນໍາ ເລກທີ 01/ທຫລ 05-02-2004
82 ຄໍາສັ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບການພັດທະນາແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຂ່າວສານຢູ່ໃນສປປລາວ ເລກທີ່:14/ກມສພ 21-12-2001
83 ແຈ້ງການ ແນະນໍາວິທີການຈົດກ່າຍບັນຊີນອກໃບສະຫຼູບຊັບສົມບັດ 02-10-2001
84 ຄຳສັ່ງແນະນຳ: ເຖິງຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານທຸລະກິດ ອີງຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂອງກົມສິນເຊື່ອທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 168/ກຄທ 24-02-1999
85 ຄຳສັ່ງແນະນຳ: ເຖິງຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານທຸລະກິດ ທົ່ວປະເທດ ອີງຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ປີ 1996 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2000 13/ກສຊ 12-01-1996