✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
71 ຄຳສັ່ງແນະນຳ: ເຖິງຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານທຸລະກິດ ອີງຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂອງກົມສິນເຊື່ອທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 168/ກຄທ 24-02-1999
72 ຄຳສັ່ງແນະນຳ: ເຖິງຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານທຸລະກິດ ທົ່ວປະເທດ ອີງຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ປີ 1996 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2000 13/ກສຊ 12-01-1996