✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
61 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ ໂປລໂຕຄອລ ແບບຄົງທີ່ ຫຼື Fix Protocol 324/ກບຊ 29-04-2005
62 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ 320/ກບຊ 27-04-2005
63 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ ການຕິດຕໍ່ນໍາໃຊ້ສັນຍານ Internet ແບບຜ່ານສາຍໂທລະສັບຫຼື Dail UP 208/ກບຊ 01-04-2005
64 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ Internet 91/ກບຊ 22-03-2005
65 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການປອ້ງກັນ ແລະ ປາບປາມ ໄວຣັດສຄອມພີວເຕີ 55 /ກບຊ 26-02-2005
66 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການສໍາຮອງຖານຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ 53/ກບຊ 25-02-2005
67 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການປິດບັນຊີທ້າຍປີສໍາລັບຖານຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ 296/ກບຊ 28-12-2004
68 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປິດບັນຊີປະຈໍາປີ 233/ກບຊ 17-09-2004
69 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 03/ທຫລ 06-08-2004
70 ຄໍາແນະນໍາເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງມາດຕາຂອງ ບົດແນະນໍາ ເລກທີ 01/ທຫລ 05-02-2004