✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
51 ເງື່ອນໄຂໃນການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ ສປປ ລາວ 704/ກຄທສ 31-12-2007
52 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ 705/ກຄທສ 31-12-2007
53 ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ມີລັກສະນະພາໃຫ້ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງີນ 66/ທຫລ 15-10-2007
54 ຄໍາແນະນໍາເພີມເຕີມກ່ຽວກັບການຖອນເງີນສົດ ເງີນຕາຕ່າງປະເທດ ເລກ 11/ທຫລ 01-08-2007
55 ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂອບເຂດການໃຫ້ສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 231/ກຄທສ 02-07-2007
56 ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຕີມູນຄ່າຜິດດ່ຽງບັນຊີ ຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 393/ກບຊ 17-06-2005
57 ບົດແນະນໍາກ່ຽວ ກັບການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ 350/ບຊ 17-05-2005
58 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານເຄືອຄ່າຍຄອມພິວເຕີພາຍໃນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 342/ບຊ 12-05-2005
59 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ ໂປລໂຕຄອລ ແບບຄົງທີ່ ຫຼື Fix Protocol 324/ກບຊ 29-04-2005
60 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ 320/ກບຊ 27-04-2005