✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
41 ບົດແນະນຳການບັນທຶກບັນຊີກ່ຽວກັບເງິນຝາກມີກຳນົດຂອງລູກຄ້າທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ 246/ກບຊ 24-10-2011
42 ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 541/ກຄທ, ລົງວັນທີ 29/09/2011 541/ກຄທ 29-09-2011
43 ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເຕັກນິກ ຢູ່ຫ້ອງບັນຈຸຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສູນສໍາຮອງຂໍ້ມູນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 297/ສຂທ 24-08-2011
44 ບົດແນະນຳການບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດກ່ຽວກັບສັນຍາຊື້-ຂາຍຝາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 202/ກບຊ 26-07-2011
45 ບົດແນະນຳການບັນທຶກບັນຊີ ກ່ຽວກັບການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ 134/ກບຊ 13-06-2011
46 ບົດແນະນຳການບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະສະຖາບັນການເງິນກ່ຽວກັບທຸລະກຳດ້ານຫຼັກຊັບ 207/ກບຊ 15-12-2010
47 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການປິດບັນຊີປະຈໍາປີ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຂື້ນກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 156/ກບຊ 20-09-2010
48 ບົດແນະນຳການບັນທຶກບັນຊີ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດ 14/ກບຊ 20-01-2010
49 ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ 536/ກຄທສ 14-10-2009
50 ຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນງານເພື່ອຕ້ານການຟອກເງີນຂອງສະຖາບັນການເງີນທີ່ຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ 02/ທຫລ 16-09-2008