✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ບົດແນະນຳການບັນທຶກບັນຊີ ກ່ຽວກັບພັນທະບັດທີ່ມີພາລະຜູກພັນ 217/ກບຊ 23-05-2014
32 ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມການນຳໃຊ້ເລກໝາຍບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດກ່ຽວພາກສ່ວນ ແລະ ຂະແໜງການເສດຖະກິດ 133/ກບຊ 27-03-2014
33 ບົດແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບວ່າດ້ວຍຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 281/ສຄຄຊ 06-03-2014
34 ບົດແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຈັດກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 257/ສຄຄຊ 03-03-2014
35 ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປິດບັນຊີ ປະຈຳປີຊອງທະນາຄານທຸລະກິດ 667/ກບຊ 20-12-2013
36 ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ (OD) 663/ກບຊ 19-12-2013
37 ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີ່ມການບັນຊີກ່ຽວກັບການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ 535/ກບຊ 10-10-2013
38 ບົດແນະນຳການປິດບັນຊີປະຈຳປີຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 96/ກບຊ 14-02-2013
39 ບົດແນະນຳການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າສະກຸນໜຶ່ງກັບເງິນຕາອີກສະກຸນໜຶ່ງ 658/ກບຊ 13-09-2012
40 ບົດແນະນຳການຕີມູນຄ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 617/ກບຊ 28-08-2012