✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ສະບັບ IAS 21 ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 285/ກບງ 26-05-2017
22 ຄຳແນະນຳຂັ້ນຕອນກະກຽມອຸປະກອນ RTGS 557/ກຕຂ 26-04-2017
23 ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ MT202 556/ກຕຂ 26-04-2017
24 ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ລະບົບ RTGS ຮູບແບບຂໍ້ຄວາມMT199 & MT999 558/ກຕຂ 26-04-2017
25 ບົດແນະນຳການບັນທຶກບັນຊີກ່ຽວກັບຄ່າເສື່ອມມູນຄ່າຊັບສິນ ສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 476/ກບງ 01-09-2016
26 ບົດແນະນຳສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບເງິນກູ້ປ່ອຍຮ່ວມ Syndicated loan 242/ກບຊ 20-05-2016
27 ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 01/ທຫລ 01-04-2016
28 ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຊົ່ວຄາວຕໍ່ຊັບສິນທີ່ພົວພັນກັບການຟອກເງິນ ຫຼື ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 08/ຄຕຟງ 30-03-2016
29 ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫລື ການສະໜອງທຶນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 42/ໜຕຟງ 12-01-2016
30 ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ຕົວຊີ້ບອກ ຂອງທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນ ການຟອກເງິນ ຫລື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 41/ໜຕຟງ 12-01-2016