✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 16.194 ກີບ/ໂດລາ 136/ກນງ 26-01-2023  
2 16.194 ກີບ/ໂດລາ 130/ກນງ 25-01-2023  
3 16.194 ກີບ/ໂດລາ 118/ກນງ 24-01-2023  
4 16.199 ກີບ/ໂດລາ 107/ກນງ 23-01-2023  
5 16.215 ກີບ/ໂດລາ 101/ກນງ 20-01-2023  
6 16.219 ກີບ/ໂດລາ 96/ກນງ 19-01-2023  
7 16.220 ກີບ/ໂດລາ 91/ກນງ 18-01-2023  
8 16.220 ກີບ/ໂດລາ 81/ກນງ 17-01-2023  
9 16.225 ກີບ/ໂດລາ 78/ກນງ 16-01-2023  
10 16.225 ກີບ/ໂດລາ 65/ກນງ 13-01-2023  
11 16.388 ກີບ/ໂດລາ 55/ກນງ 12-01-2023  
12 16.388 ກີບ/ໂດລາ 42/ກນງ 11-01-2023  
13 16.388 ກີບ/ໂດລາ 32/ກນງ 10-01-2023  
14 16.437 ກີບ/ໂດລາ 28/ກນງ 09-01-2023  
15 16.434 ກີບ/ໂດລາ 25/ກນງ 06-01-2023  
16 16.431 ກີບ/ໂດລາ 20/ກນງ 05-01-2023  
17 16.595 ກີບ/ໂດລາ 10/ກນງ 04-01-2023  
18 16.595 ກີບ/ໂດລາ 01/ກນງ 03-01-2023