✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ທຫລ.ອຊ