✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2023 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 180,23 181 181,38 192,78 0 198,67 205,86 211,80 220,14 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 37,26 36,49 35,07 40,88 0 31,52 25,14 22,22 26,87 0 0 0 0