✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ເຊື່ອມຕໍ່ພາກສ່ວນລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ