✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈຳໄຕມາດ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ I ປີ 2023 14-07-2023
2 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ IV ປີ 2022 14-07-2023
3 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ III ປີ 2022 10-02-2023
4 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ II ປີ 2022 10-02-2023
5 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ I ປີ 2022 10-02-2023
6 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ IV ປີ 2021 15-07-2022
7 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ III ປີ 2021 15-07-2022
8 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ II ປີ 2021 29-12-2021
9 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ I ປີ 2021 28-12-2021
10 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ IV ປີ 2020 01-09-2021