✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2018 19-11-2019
2 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2017 12-12-2018
3 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2016 12-12-2018
4 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2015 12-12-2018
5 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2014 12-12-2018
6 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2013 12-12-2018
7 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະຈຳປີ 2012 12-12-2018
8 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປະຈຳປີ 2012 12-12-2018
9 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງຜົ້ງສາລີ ປະຈຳປີ 2012 12-12-2018
10 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງອຸດົມໄຊ ປະຈຳປີ 2012 12-12-2018