✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ 04 ແຂວງພາກເໜືອ ປະຈຳປີ 2021 19-10-2022
2 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ 04 ແຂວງພາກເໜືອ ປະຈຳປີ 2020 03-09-2021
3 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2019 02-02-2021
4 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2018 19-11-2019
5 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2017 12-12-2018
6 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2016 12-12-2018
7 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2015 12-12-2018
8 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2014 12-12-2018
9 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2013 12-12-2018
10 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະຈຳປີ 2012 12-12-2018