✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລັດຖະບັນຍັດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ 01/ປປທ 17-03-2008
2 ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ 02/ສປປ 20-10-2003
3 ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ 02/ສປປ 22-03-2000