✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
41 ຈ້ງການມາດຕະຖານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 472/ສຂທ 20-09-2012
42 ການກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ພິມເຜີຍແຜ່ຖານະການເງິນ 338/ທຫລ 13-09-2012
43 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມເລກໝາຍຂະໜາດວິສາຫະກິດ (SME) ເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງເລກໝາຍບັນຊີທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ 592/ກບຊ 15-08-2012
44 ການເພີ່ມທະວີການຮັກສາຄວາມປວດໄພໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ 233/ກຄທ 23-04-2012
45 ການປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 21/ທຫລ 17-01-2012
46 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປັບປຸງແບບຟອມລາຍງານການຊື້-ຂາຍເງິນຕາປະຈໍາວັນ 462/ກນງ 24-05-2011
47 ເລື່ອງ: ໃບລາຍງານການເງິນປະຈຳເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ 27/ກບຊ 16-03-2011
48 ຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມທີ່ສົນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບການຊໍາລະຊະສາງແຫ່ງຊາດ NPS 11-01-2011
49 ການໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂທນິກ 681/ກຄທ 11-10-2010
50 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການລົບລ້າງຄຳແນະເພີ່ມເຕີ່ມ ກ່ຽວກັບການຖອດເງິນສົດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 11/ທຫລ,​ ລົງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2007 270/ທຫລ 30-09-2010