✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
41 ຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມທີ່ສົນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບການຊໍາລະຊະສາງແຫ່ງຊາດ NPS 11-01-2011
42 ການໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂທນິກ 681/ກຄທ 11-10-2010
43 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການລົບລ້າງຄຳແນະເພີ່ມເຕີ່ມ ກ່ຽວກັບການຖອດເງິນສົດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 11/ທຫລ,​ ລົງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2007 270/ທຫລ 30-09-2010
44 ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານສິນເຊື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 311/ກຄທສ 02-06-2010
45 ກ່ຽວກັບການໂອນກຳໄລສຸດທິ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ 508/ກຄທສ 02-10-2009
46 ເລື່ອງ: ການກຳນົດເລກໝາຍບັນຊີສະເພາະກ່ຽວກັບບັນຊີຕິດຕາມພັນທະບັດ 76/ກບຊ 30-07-2009
47 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງ ແລະ ລາຍງານການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ 216/ກນງ 04-03-2009
48 ​ເລື່ອງ: ການກຳນົດພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແລະ ຂະແໜງເສດຖະກິດເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງເລກໝາຍບັນຊີ ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ 03/ກບຊ 06-01-2009
49 ກ່ຽວກັບການໃຊ້ພາສາໃນການລາຍງານຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 254/ກຄທສ, ລົງວັນທີ 04 ສິງຫາ 2008 254/ກຄທສ 04-08-2008
50 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການກໍານົດ, ປະກາດ ແລະ ການປະຕິບັດອັດຕາແລກປ່ຽນ 09/ທຫລ 07-01-2008