✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ເລື່ອງ: ການລາຍງານຂໍ້ມູນການຂະຫຍາຍການບໍລິການ ແລະ ການຊຳລະໂດຍບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ 84/ກຄທ 13-03-2014
32 ເລື່ອງ: ຢຸດເຊົານຳໃຊ້ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ (ສະບັບເລກທີ 535/ກບຊ) 668/ກບຊ 20-12-2013
33 ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເລກທີ 352/ທຫລ 14-10-2013
34 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທລະກິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ 352/ທຫລ 14-10-2013
35 ການຍົກເລີກການປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນການປ່ອຍສິນເຊື່ອຕໍ່ແຫຼ່ງທຶນ ເລກທີ 555/ກຄທ 22-08-2013
36 ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ 243/ທຫລ 05-08-2013
37 ເລື່ອງ: ກະກຽມຄວາມພ້ອມນຳໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) 332/ກບຊ 02-07-2013
38 ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ 96/ທຫລ 26-03-2013
39 ການນໍາໃຊ້ແຊັກຜ່ານລະບົບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 553/ຫກ 17-12-2012
40 ການນໍາໃຊ້ແບບຟອມໂອນເງິນແບບໃໝ່ຂອງ ກົມບໍລິການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 82/ບກ 27-11-2012