✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ 96/ທຫລ 26-03-2013
32 ການນໍາໃຊ້ແຊັກຜ່ານລະບົບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 553/ຫກ 17-12-2012
33 ການນໍາໃຊ້ແບບຟອມໂອນເງິນແບບໃໝ່ຂອງ ກົມບໍລິການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 82/ບກ 27-11-2012
34 ຈ້ງການມາດຕະຖານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 472/ສຂທ 20-09-2012
35 ການກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ພິມເຜີຍແຜ່ຖານະການເງິນ 338/ທຫລ 13-09-2012
36 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມເລກໝາຍຂະໜາດວິສາຫະກິດ (SME) ເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງເລກໝາຍບັນຊີທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ 592/ກບຊ 15-08-2012
37 ການເພີ່ມທະວີການຮັກສາຄວາມປວດໄພໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ 233/ກຄທ 23-04-2012
38 ການປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 21/ທຫລ 17-01-2012
39 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປັບປຸງແບບຟອມລາຍງານການຊື້-ຂາຍເງິນຕາປະຈໍາວັນ 462/ກນງ 24-05-2011
40 ເລື່ອງ: ໃບລາຍງານການເງິນປະຈຳເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ 27/ກບຊ 16-03-2011