✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ດ້ວຍຮູບການແຈກລາງວັນ ຫຼື ຊິງໂຊກ 491/ທຫລ 17-11-2015
22 ວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງລະບົບການນຳໃຊ້ ບັດທະນາຄານຮ່ວມກັນ ຫຼື Lao ATM Pool Switching ເລກທີ 338/ທຫລ 21-09-2015
23 ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຮແກຣມ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ ທຫລ ແບບອອນລາຍ ເລກທີ 648/ຫກ 21-09-2015
24 ການປັບປຸງເກັບຄ່າບໍລິການຂອງ ທຫລ ທີ່ຕິດພັນກັບກົມບໍລິການທະນາຄານ ເລກທີ 1546/ບກ 08-09-2015
25 ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ອາຍຸເກີນ 2 ປີ ເລກທີ 705/ກນງ 04-08-2015
26 ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 663/ກນງ 21-07-2015
27 ເລື່ອງ: ນຳໃຊ້ແບບຟອມຂໍໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນທົ່ວລະບົບ (ສະບັບປັບປຸງ) 296/ກທຄ 10-09-2014
28 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ແຈ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳວັນ ເປັນ File PDF ລົງໃນເວບໄຊ໌ ທຫລ 850/ກນງ 10-08-2014
29 ການໂຈະຊົ່ວຄາວ ການຂໍສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 356/ກຄທ 21-05-2014
30 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 498/ກຄທ, ລົງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2013 98/ກຄທ 27-03-2014