✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ແຈ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳວັນ ເປັນ File PDF ລົງໃນເວບໄຊ໌ ທຫລ 850/ກນງ 10-08-2014
22 ການໂຈະຊົ່ວຄາວ ການຂໍສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 356/ກຄທ 21-05-2014
23 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 498/ກຄທ, ລົງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2013 98/ກຄທ 27-03-2014
24 ເລື່ອງ: ການລາຍງານຂໍ້ມູນການຂະຫຍາຍການບໍລິການ ແລະ ການຊຳລະໂດຍບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ 84/ກຄທ 13-03-2014
25 ເລື່ອງ: ຢຸດເຊົານຳໃຊ້ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ (ສະບັບເລກທີ 535/ກບຊ) 668/ກບຊ 20-12-2013
26 ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເລກທີ 352/ທຫລ 14-10-2013
27 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທລະກິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ 352/ທຫລ 14-10-2013
28 ການຍົກເລີກການປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນການປ່ອຍສິນເຊື່ອຕໍ່ແຫຼ່ງທຶນ ເລກທີ 555/ກຄທ 22-08-2013
29 ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ 243/ທຫລ 05-08-2013
30 ເລື່ອງ: ກະກຽມຄວາມພ້ອມນຳໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) 332/ກບຊ 02-07-2013