✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບມວນຊົນ. ເລກທີ 202/ທຫລ 01-07-2016
12 ເລື່ອງ:​ ນິຕິກຳໃໝ່ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ 103/ກທຄ 10-03-2016
13 ເລື່ອງ: ການນຳສົ່ງລາຍງານຂໍ້ມູນເງິນຝາກ, ເງິນກູ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ-ເງິນກູ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ-ເງິນກູ້ ສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ການຄິດໄລ່ເງິນຝາກ-ເງິນກູ້ສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ 1414/ກນງ 14-12-2015
14 ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ດ້ວຍຮູບການແຈກລາງວັນ ຫຼື ຊິງໂຊກ 491/ທຫລ 17-11-2015
15 ວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງລະບົບການນຳໃຊ້ ບັດທະນາຄານຮ່ວມກັນ ຫຼື Lao ATM Pool Switching ເລກທີ 338/ທຫລ 21-09-2015
16 ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຮແກຣມ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ ທຫລ ແບບອອນລາຍ ເລກທີ 648/ຫກ 21-09-2015
17 ການປັບປຸງເກັບຄ່າບໍລິການຂອງ ທຫລ ທີ່ຕິດພັນກັບກົມບໍລິການທະນາຄານ ເລກທີ 1546/ບກ 08-09-2015
18 ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ອາຍຸເກີນ 2 ປີ ເລກທີ 705/ກນງ 04-08-2015
19 ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 663/ກນງ 21-07-2015
20 ເລື່ອງ: ນຳໃຊ້ແບບຟອມຂໍໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນທົ່ວລະບົບ (ສະບັບປັບປຸງ) 296/ກທຄ 10-09-2014