✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ເລື່ອງ: ການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ 744/ກຄທ 28-08-2017
12 ເລື່ອງ: ກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ ແລະ ບັນທຶກບັນຊີອາກອນກຳໄລເປັນແຕ່ລະເດືອນ 272/ກບງ 24-05-2017
13 ເລື່ອງ:​ ກ່ຽວກັບການສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະບານ 172/ທຫລ 15-05-2017
14 ເລື່ອງ: ການໂອນເງິນເຂົ້າປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 493/ທຫລ 06-01-2017
15 ເລື່ອງ:​ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ 339/ກທຄ 24-08-2016
16 ເລື່ອງ: ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 673/ກນງ 18-08-2016
17 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ 522/ກນງ 04-07-2016
18 ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບມວນຊົນ. ເລກທີ 202/ທຫລ 01-07-2016
19 ເລື່ອງ:​ ນິຕິກຳໃໝ່ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ 103/ກທຄ 10-03-2016
20 ເລື່ອງ: ການນຳສົ່ງລາຍງານຂໍ້ມູນເງິນຝາກ, ເງິນກູ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ-ເງິນກູ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ-ເງິນກູ້ ສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ການຄິດໄລ່ເງິນຝາກ-ເງິນກູ້ສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ 1414/ກນງ 14-12-2015