✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ເລື່ອງ: ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ 26/ສທຄ 13-07-2018
22 ເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການຊຳລະ 245/ຫກ 21-06-2018
23 ເລື່ອງ: ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ 629/ກນງ 13-06-2018
24 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາລະດົມທຶນຂອງ ບໍລີສັດ ຟາຍນານໂຊ ໂອກ (Financial.org) ຢູ່ທີ່ ສປປ ລາວ 100/ຫກ 30-04-2018
25 ເລື່ອງ: ແຈ້ງລາຍຊື່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ ສປປ ລາວ 99/ຫກ 30-04-2018
26 ລື່ອງ: ການແອບອ້າງໃນການນຳທຶນຈຳນວນມະຫາສານຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາພັດທະນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ 84/ຫກ 25-04-2018
27 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມສະຕິລະວັງຕົວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກຢູ່ໃນກົນອຸບາຍ,​ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ກ່ຽວກັບການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ 59/ຫກ 26-03-2018
28 ເລື່ອງ: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮັບຮອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນໃນວຽກງານຫຼັກຊັບ 0003/ສຄຄຊ 08-01-2018
29 ເລື່ອງ: ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນເສຍຫາຍຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ພະຍາດລະບາດ 01/ທຫລ 18-12-2017
30 ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາ ແລະ ສວຍໃຊ້ຊື່ທະນາຄານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 675/ຫກ 28-09-2017