✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມສະຕິລະວັງຕົວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກຢູ່ໃນກົນອຸບາຍ,​ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ກ່ຽວກັບການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ 59/ຫກ 26-03-2018
22 ເລື່ອງ: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮັບຮອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນໃນວຽກງານຫຼັກຊັບ 0003/ສຄຄຊ 08-01-2018
23 ເລື່ອງ: ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນເສຍຫາຍຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ພະຍາດລະບາດ 01/ທຫລ 18-12-2017
24 ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາ ແລະ ສວຍໃຊ້ຊື່ທະນາຄານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 675/ຫກ 28-09-2017
25 ເລື່ອງ: ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊອກຮູ້ ແຫຼ່ງທຶນທີ່ນຳມາຊື້ຮຸ້ນ ໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ 0036/ສຄຄຊ 07-08-2017
26 ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາຂອງບໍລິສັດ ພີເອັສ 334/ຫກ 02-06-2017
27 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມຄວາມມີສະຕິລະວັງຕົວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກເລ່ກົນອຸບາຍໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ກ່ຽວກັບການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ 252/ຫກ 27-04-2017
28 ເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີສະຕີິລະວັງຕົວ ໃນການນຳໃຊ້ບໍລິການຝາກເງິນ ແລະ ຮ່ວມລົງທຶນ 202/ຫກ 30-03-2017
29 ເລື່ອງ: ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 0003/ຄຄຊ 02-02-2017
30 ເລື່ອງ: ການປະກອບເອກະສານກ່ຽວກັບການໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ມາຫາກົມບໍລິການທະນາຄານ 35/ບກ 06-01-2017