✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາທະນະບັດ (ເງິນກີບ) ໃບໃໝ່ ໄປວາງຂາຍ ຫຼື ແລກປ່ຽນ ເພື່ອງເກງກຳໄລ 424/ທຫລ 26-09-2018
12 ເລື່ອງ: ແຈ້ງການຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ ກີວີ ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານລະບົບຂອງ Alipay ໂດຍນຳໃຊ້ QR Code ໃນ ສປປ ລາວ 317/ຫກ 31-08-2018
13 ເລື່ອງ: ການນຳໃຊ້ ແລະ ລົງທຶນຊື້-ຂາຍ ເງິນຄຣິບໂຕ (Cryptocurrency) 314/ຫກ 29-08-2018
14 ເລື່ອງ: ການນຳໃຊ້ ແລະ ລົງທຶນຊື້-ຂາຍ ເງິນຄຣິບໂຕ (Cryptocurrency) 314/ຫກ 29-08-2018
15 ເລື່ອງ: ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ 26/ສທຄ 13-07-2018
16 ເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການຊຳລະ 245/ຫກ 21-06-2018
17 ເລື່ອງ: ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ 629/ກນງ 13-06-2018
18 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາລະດົມທຶນຂອງ ບໍລີສັດ ຟາຍນານໂຊ ໂອກ (Financial.org) ຢູ່ທີ່ ສປປ ລາວ 100/ຫກ 30-04-2018
19 ເລື່ອງ: ແຈ້ງລາຍຊື່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ ສປປ ລາວ 99/ຫກ 30-04-2018
20 ລື່ອງ: ການແອບອ້າງໃນການນຳທຶນຈຳນວນມະຫາສານຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາພັດທະນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ 84/ຫກ 25-04-2018