✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ເລື່ອງ: ຂ່າວປອມກ່ຽວກັບ ການອອກນຳໃຊ້ທະນະບັດໃບ 500.000 ກີບ 75/ຫກ 01-04-2020
2 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບແຈ້ງການນຳໃຊ້ເຄື່ອງພີໂອເອສ (Point of Sales:POS) ໃນການຮັບຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ 1279/ຄ​ລ​ຊ 12-11-2019
3 ແຈ້ງການເຖິງມວນ​ຊົນກ່ຽວກັບແຈ້ງການນຳໃຊ້ເຄື່ອງພີໂອເອສ (Point of Sales:POS) ໃນການຮັບຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ 1280/ຄ​ລ​ຊ 12-11-2019
4 ພັນທະບັດອອມຊັບ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 16-10-2019
5 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດອອມຊັບເປັນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ງວດຄັ້ງວັນທີ 01 ຕຸລາ 2019 461/ທຫລ 30-09-2019
6 ໜັງສືຊວນຊື້ພັນທະບັດອອມຊັບເປັນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ງວດຄັ້ງວັນທີ 01 ຕຸລາ 2019 182/ທຫລ 30-09-2019
7 ການນຳເອົາທະນະບັດປະເພດໃບ 500 ກີບ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ອອກສູ່ຂອດຈໍລະຈອນ. 430/ທຫລ 24-09-2019
8 ແຈ້ງລາຍຊື່ນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ທຫລ ສົກຮຽນ 2019-2020 29-08-2019
9 ແຈ້ງການຮັບສະໝັກຄູສອນ ຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ 29/ສທຄ 17-07-2019
10 ແຈ້ງການ ປິດພາກຮຽນປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019 ຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ທຫລ 131/ຫກ 15-07-2019