✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2022 02-08-2023
2 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2021 05-09-2022
3 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2020 10-12-2021
4 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2019 13-01-2021
5 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2018 31-10-2019
6 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2017 12-12-2018
7 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2016 12-12-2018
8 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2015 12-12-2018
9 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2014 12-12-2018
10 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2013 12-12-2018