✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາຫລວງພະບາງ




ທ່ານ  ຄຳຊ່ຽນ  ມິ່ງບຸບຜາ


ວ່າການ ຫົວໜ້າ




ທ່ານ  ນາງ  ຄໍາຫຼ້າ  ເຮືອນມະນີວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ




ທ່ານ  ວິຊະນຸກອນ  ພິມມະວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ