BOL

  ເອກະສານໃໝ່


  ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ


  ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດກິດຈະກຳວຽກງານສົ່ງເສີມການອ່ານ (ດ້ວຍລົດເຄື່ອນທີ່) ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ໂພນສະອາດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
  ຂ່າວວັນທີ:13-01-2022


  ເສີມສົ່ງການອ່ານ (ດ້ວຍເຮືອສະໝຸດເຄື່ອນທີ) ທີ່ໂຮງຮຽນບ້ານຫ້ວຍກໍ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
  ຂ່າວວັນທີ:13-01-2022