BOL

  ເອກະສານໃໝ່


  ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ


  ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການບໍລິຫານ ການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພື່ອບໍລິການໃນຍຸກເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຄັ້ງວັນທີ່ 21 ຫາ 23 ທັນວາ 2020
  ຂ່າວວັນທີ:28-07-2021


  ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນໂປຣແກຣມ PMB ການວິເຄາະປື້ມ ແລະ ການນຳໃຊ້ໄອຊີທີເພື່ອການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານຄັ້ງວັນທີ່ 25 ທັນວາ 2019
  ຂ່າວວັນທີ:28-07-2021