✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົດໝາຍ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) 47/ສພຊ 19-06-2018
2 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະ 32/ສພຊ 07-11-2017
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 025/ປປທ 28-01-2016
4 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 55/ສພຊ 22-12-2014
5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 50/ສພຊ 21-07-2014
6 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການບັນຊີ (ສະບັບປັບປຸງ) 47/ສພຊ 26-12-2013
7 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ 21/ສພຊ 10-12-2012
8 ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ 03/ສພຊ 26-12-2006
9 ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ 04/ສພຊ 21-10-2003
10 ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍການດັດແປງກົດໝາຍ 05/ສພຊ 14-10-1999