ນິຕິກຳ ແລະ ກົດໝາຍ


 
ກົດຫມາຍ
1
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10/12/2012    ອັບເດດວັນທີ17/06/2013 
2
ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍການດັດແປງກົດໝາຍ
3
ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
4
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 02/ສປປ, ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2006
5
ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເລກທີ 04/ສພຊ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003
6
ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍບັນຊີວິສາຫະກິດ ເລກທີ 102/ປທປທ, 24 ທັນວາ 1990


 
 
 
© Bank of the Lao P.D.R