ນິຕິກຳ ແລະ ກົດໝາຍ


 
ກົດຫມາຍ
1
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22/12/2014   
2
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການບັນຊີ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26/12/2013   
3
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10/12/2012   
4
ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍການດັດແປງກົດໝາຍ
5
ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
6
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 02/ສປປ, ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2006
7
ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເລກທີ 04/ສພຊ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003
8
ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍບັນຊີວິສາຫະກິດ ເລກທີ 102/ປທປທ, 24 ທັນວາ 1990


 
 
 
© Bank of the Lao P.D.R