✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳເດືອນ 08-2023 04-09-2023
2 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2022 31-01-2023
3 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2021 05-01-2022
4 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2020 05-02-2021
5 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳເດືອນ 2019 06-01-2020
6 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2016 26-07-2019
7 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2018 05-03-2019
8 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2017 25-02-2019
9 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2015 28-01-2017
10 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທົ່ວລະບົບປະຈໍາປີ 2014 28-01-2017