✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລັດຖະດຳລັດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ລັດຖະດຳລັດປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ໋ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 012/ປປທ 04-02-2015
2 ລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຼນິກ 025/ປປທ 17-01-2013
3 ລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ 027/ປປທ 17-01-2013
4 ລັດຖະດໍາລັດ ຂອງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກ ລັດຖະບານ 86/ສປປ 08-06-2006
5 ລັດຖະດຳລັດ ຂອງ ປປທ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ 27/ສປປ 26-09-1995
6 ລັດຖະດຳລັດ ສປປລ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ 52/ສປປ 05-11-1994