✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ດຳລັດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ 329/ລບ 25-10-2017
2 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ 195/ນຍ 12-06-2017
3 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຊວດຈໍາ 248/ລບ 26-07-2016
4 ດຳລັດວ່າດ້ວຍແຊັກ 386/ລບ 27-10-2014
5 ດຳລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 460/ລບ 03-10-2012
6 ດຳລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 255/ນຍ 24-05-2010
7 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ 275/ນຍ 25-09-2009
8 ດໍາລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ 275/ນຍ 25-09-2009
9 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເງິນກີບ 150/ນຍ 18-05-2007
10 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 143/ນຍ 27-07-2006