✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ກຳນົດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 01/ທຫລ 14-02-2011
2 ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງທະນະບັດໃນຂອດຈໍລະຈອນ 04/ທຫລ 01-08-2007
3 ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍການທໍາລາຍທະນະບັດເສື່ອມຄຸນນະພາບ 03/ທຫລ 15-11-2006
4 ຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ 10/ທຫລ 22-06-2005
5 ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ 01/ທຫລ 28-08-2001
6 ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 129/ທຫລ 06-05-2001
7 ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການໃຫ້ເງິນກູ້ແກ່ລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 03/ທຫລ 15-01-1996
8 ຂໍ້ກໍານົດໃນການປ້ອງກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຂື້ນກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 04/ທຫລ 15-01-1996
9 ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ແກ່ລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນພົວພັນສິນເຊື່ອ 05/ທຫລ 15-01-1996