ລະບຽບຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ
ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ຊື່ເອກະສານ ເລກທີ / ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການແຕ່ຫົວທີຕໍ່ສະຖາບັນການເງິນ 374/ທຫລ, 16-05-2022
2. ເລື່ອງ: ການລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 298/ກຄທ, 03-05-2022
3. ຫົວຂໍ້ພັນທະໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 27-01-2022
4. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຂອບເຂດການສະໜອງສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 296/ທຫລ, 17-06-2021
5. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 251/ທຫລ, 08-04-2020
6. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 251/ທຫລ, 08-04-2020
7. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕ່ຳສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 752/ທຫລ, 27-08-2019
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ, 07-12-2018
16. ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານ. 898/ທຫລ, 14-11-2018
17. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 512/ທຫລ, 29-06-2018
18. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ. 42/ທຫລ, 15-01-2016
19. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ. 42/ທຫລ, 15-01-2016
20. ຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 847/ທຫລ, 30-09-2013
21. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຮັກສາອັດຕາສ່ວນເງິນສົດຄ້າງຄັງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 761/ທຫລ, 03-09-2013
22. ການກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ການພິມເຜີຍແຜ່ຖານະການເງິນ. 338/ທຫລ, 13-09-2012
23. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ວິທີການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ການປັບໃໝຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 361/ທຫລ, 23-04-2012
24. ການເພີ່ມທະວີການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ. 233/ກຄທ, 23-04-2012
25. ການປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງທະນາຄານທຸລະະກິດ. 21/ທຫລ, 17-01-2012
26. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 1034/ທຫລ, 22-11-2011
27. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຮັກສາລະດັບຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 818/ທຫລ, 20-10-2010
28. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 811/ທຫລ, 18-10-2010
29. ລະບຽບກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ເງິນລົງທຶນ. 01/ທຫລ, 28-01-2010
30. ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ. 536/ກຄທສ, 14-10-2009
31. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດເວລາການສົ່ງການສົ່ງລາຍງານທາງບັນຊີ ຫຼື ທາງການເງິນ. 256/ທຫລ, 24-05-2007
32. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ. 135/ທຫລ, 20-03-2007