✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສະຖິຕິເສດຖະກິດພາກຕ່າງປະເທດ

ລຳດັບ ລາຍການ ດາວໂຫລດ Excel ດາວໂຫລດ ສຳນວນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
1 ດຸນການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ
2 ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
3 ໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ
4 ອັດຕາແລກປ່ຽນ
5 ຖານະການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ